Išgyvenimo strategijos skaitmeninio sociumo visatoje po stuburo traumos: atkurti normalią judėjimo trajektoriją arba tapti „juodąja skyle“

Jolita Viluckienė
Klaipėdos universiteto
Socialinių pokyčių studijų centras
El. paštas: jolitav.ku@gmail.com

Didžiosios daugumos šiandieninės Lietuvos visuomenės narių gyvenimo kasdienybė yra persmelkta internetinės komunikacijos vos pabudus ir “būnant ryšyje” visą dieną, kol baigiami visi dienos darbai ir užduotys, atsitraukiant nuo išmaniųjų telefonų ir kompiuterių. Jeigu prieš dešimtmetį dar gana daug buvo kalbama apie skaitmeninę atskirtį ir skirstymą į turinčius galimybes/gebėjimus naudotis pasauliniu internetiniu tinklu ir neturinčius jų, tai šiuo metu jau kalbama apie iškylančius naujus iššūkius ir problemas, būnant prisijungus šiame neišsemiamame informacijos mainų ir srautų tinkle. Diskutuojama apie antros ar net trečios rūšies skaitmeninę atskirtį, į kurią gali patekti ne taip greitai skaitmeninėje erdvėje besiorientuojantys, ne itin išmaniai ir strategiškai į priekį mąstantys ar socialinių bendravimo įgūdžių stokojantys bei įvairias gyvenimo traumas patyrę visuomenės nariai. Viena iš tokių socialinės rizikos grupių yra stuburo traumas ir į neįgaliojo vežimėlį patekę asmenys, kuriems iš naujo tenka konstruoti subjektyvią socialinę tikrovę dėl pakitusių kūno judėjimo funkcijų, pradedant savo asmens tapatybės transformacija, kasdienių socialinių praktikų kaita, baigiant darbinės veiklos ir socialinio tinklo atkūrimu ir/ar naujos (iš)gyvenimo strategijos paieška.
Šio pranešimo tezės remiasi 2019 m. rugpjūčio mėnesį atlikto kokybinio tyrimo duomenimis, kurio metu 12 informantų, gyvenančių su judėjimo negalia po stuburo traumos, apklausti pusiau struktūruotu interviu metodu. Taikant sociologinės fenomenologijos perspektyvą, siekta išsiaiškinti, kokie veiksniai sąlygoja šių asmenų gyvenimo strategijos/būdo pasirinkimą, kuris atsispindi kasdieniame santykyje su skaitmenine erdve; kaip tiriamieji pasinaudoja (arba ne) internetiniu tinklu, kuriame apstu neribotų komunikacijos galimybių, informacinių išteklių bei priemonių palengvinti savo kasdienio gyvenimo su judėjimo negalia fizinę, emocinę ir psichologinę būsenas.