Laimės patyrimai tapatybės konstravime

Giedrė Plepytė-Davidavičienė
Lietuvos socialinių tyrimų centras
El. paštas: giedrepl@gmail.com

Kaip pastebėjo Baumanas laimingas gyvenimas tapo aukščiausia vartotojų visuomenei būdinga vertybe. Nepaisant to, jog šiuolaikinės vyriausybės stengiasi užtikrinti laimingą gyvenimą kuo didesniam skaičiui žmonių, laimė tampa grynai individualizuotas, privatizuotas, į save orientuotas vartotojiškas patyrimais (Bauman 2014, Hyman 2014). Modernioje vartotojiškoje visuomenėje kiekvienas asmuo įpareigotas būti laimingu ir pasiekti laimę tiktai savo individualių pastangų dėka. Tyrimai rodo, jog laimė gali tapti ir asmens tapatybę apibrėžiančia kategorija, ir simboline riba, kuri skiria vienų grupių narius nuo likusių visuomenės narių (Wilkins 2008).
Nors laimė apibrėžiama kaip tam tikrų individualiai patiriamų „emocijų rinkinys“, empiriniai tyrimai rodo, kad socialiniai santykiai yra būtini laimės patyrimui. Per socialinę sąveiką individai gali priimti save, išreikšti save, patvirtinti savo tapatybę ir atitinkamai patirti laimę. Axel Honneth išskiria tarpasmeninio pripažinimo svarbą tapatybės formavimo procese. Tai tampa ypatingai aktualu šiuolaikinėse įvairialypėse, daugiakultūrėse visuomenėse. Tuo pačiu laimės patyrimas vyksta konkrečiame socialiniame-kultūriniame kontekste, kuris apsprendžia, kas yra laimingo gyvenimo objektai (pgl. Sara Ahmed). Dėl to, kas vienose kultūrose bus suvokiama kaip laimingo gyvenimo norma, nebūtinai taip pat bus traktuojama kitose kultūrose. Dažnai tačiau dominuojantys laimės „receptai“ yra suvokiami kaip absoliutūs ir prieinami visiems vienodai, nepaisant to, kokiai skirtingai socialinei-kultūrinei grupei, ar skirtingai visuomenei priklauso individai.
Dėlto, tiriant laimę nepakanka atsižvelgti tik objektyvias, išorines, individualias sąlygas, kurios yra svarbios laimės patirčiai (pvz., gyvenimo lygis, sveikata, išsilavinimas ir pan.). Taip pat svarbu nagrinėti, kaip laimės patyrimus ir įtampas siekiant būti laimingu lemia konkretus socialinis, kultūrinis, struktūrinis visuomenės kontekstas.
Pranešimu bus siekiama atskleisti, kaip laimė siejasi su asmens tapatybės konstravimu ir kaip bendrai sociologija gali prisidėti prie laimės tyrimų.