Nuo subalansuoto gyvenimo idėjos link prekarizuoto gyveno praktikų

Ieva Dryžaitė
Vytauto Didžiojo universitetas
Sociologijos katedros doktorantė
El. paštas: ieva.dryzaite@vdu.lt

Didėjanti šeimų formų įvairovė, mažėjantis gimstamumas, augantis skyrybų skaičius, sparčiai senstanti visuomenė rodo, kad šeimos vienetas tampa labai nestabilus ir pažeidžiamas. Tokio šeimų nestabilumo ir pažeidžiamumo priežasčių galima aptikti tiek vertybių bei požiūrių į šeimą kaitoje, tiek išaugusiame gyvenimo būdo pasirinkimų spektre, tiek socialinėje-politinėje šalies struktūroje. Tačiau šiame pranešime didžiausias dėmesys bus skiriamas šeimos ir užimtumo santykio analizei bei kitų, šeimas į prekarizuotą gyvenimą, stumiančių faktorių aptarimui. Pastaruoju metu pastebima, kad visos šeimos daugiau ar mažiau išgyvena tam tikrus darbo rinkos „priespaudos“ bei mažėjančio socialinio saugumo/stabilumo padarinius ir dėl to skirtingu intensyvumu ar dažnumu patenka į prekarizuoto gyvenimo sąlygas. Šios pasekmės smarkiau, akivaizdžiau paliečia vargingiausias šeimas, kiek mažiau, daugiau latentiniais būdais – vidutines ir pasiturinčias. Svarbios dimensijos šiame šeimų pažeidžiamumo kontekste yra prekarizuoto darbo formų atsiradimas ir įsitvirtinimas darbo rinkoje, gerovės valstybės vaidmens mažėjimas, laiko sampratos pokytis darbo ir šeimos derinimo iššūkiuose, darbų feminizacijos ir lyčių nelygybės problematika nagrinėjant šeimų situaciją neoliberalaus kapitalizmo sąlygomis.
Šios temos pranešime bus analizuojamos ir papildomos projekto „Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai” metu sukauptais kiekybiniais ir kokybiniais duomenimis bei antriniais Eurostat, Eurofound, OECD, EIGE duomenų bazių duomenimis. Kadangi projekto tyrimo duomenų analizė dar nėra pabaigta, bus pristatyti tik tarpiniai tyrimo atradimai, pastebėjimai bei prielaidos, bet ne galutinės išvados.

Projektas „Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai” yra vykdomas laimėjus konkursinį Lietuvos mokslo tarybos finansavimą pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus).