Kiek gyventojai aktyvūs savivaldoje: vietos demokratijos klausimai

Jurga Bučaitė-Vilkė
Vytauto Didžiojo universiteto
VDU Sociologijos katedra
El. paštas: jurga.bucaite-vilke@vdu.lt

Įvairūs tarp-savivaldybinio bendradarbiavimo formų tyrimai Europos šalyse, turinčiose aukštą teritorinės fragmentacijos lygį atskleidė vadinamąjį „demokratijos deficitą“, kuris parodo, kad augantys daugiafunkciniai tarp-savivaldybiniai instituciniai dariniai susiduria su demokratinio teisėtumo ir demokratinės atskaitomybės iššūkiais. Piliečių įsitraukimas į tokias institucijas dažniausiai yra netiesioginis, jų interesai menkai atstovaujami. Pranešime pristatomi projekto „Savivaldybių bendradarbiavimas teikiant viešąsias paslaugas: tinklinės valdysenos galimybės ir viešojo intereso dilema Lietuvoje“ rezultatai. Pranešime keliami klausimai, keliami klausimai, kiek atstovaujamos įvairios vietos bendruomenių, piliečių ar verslo interesų grupės, ar atsižvelgiama į šių vietos lygmens grupių nuomonę, lūkesčius ir pozicijas, ar esama būdų, kurie padeda viešinti įvairias bendradarbiavimo iniciatyvas visuomenei. Empiriniai tyrimo rezultatai atskleidžia, kad skirtingos vietos lygmeniu veikiančios grupės savivaldybių bendradarbiavimą traktuoja kaip skirtingų interesų susidūrimo lauką, kuriame pagrindinė sprendimų galia perduodama savivaldos biurokratams ir vietos politikams. Šie tarp-savivaldybinį bendradarbiavimą traktuoja kaip horizontalų ir vertikalų formalių bei neformalių įsipareigojimų tinklą, leidžiantį įgyvendinti viešųjų paslaugų optimizavimo modelius. Kiekybinės analizės rezultatai rodo, kad tarp-savivaldybinio bendradarbiavimo atveju demokratinio legitimumo dimensija menkai artikuliuojama. Vietos pilietinės interesų grupės menkai įtraukiamos į bendradarbiavimo tinklus ir praktiškai neturi galios teikiant pasiūlymus dėl savivaldybių bendradarbiavimo iniciatyvų.